Naše služby

Stavební rozpočty

Stavební rozpočet je nezbytnou součástí realizace stavby. Jen s kvalitně vypracovaným rozpočtem přesně víte, jaké finanční prostředky bude nutné vynaložit pro Váš stavební záměr. Právě na základě tohoto dokumentu je stavba zhovitelem fakturována.

Propočty staveb - hrubé odhady nákladů

Zpracujeme kvalifikovaný odhad nákladů stavebního díla dle DÚR nebo studie.  

Propočet stavby udává celkový hrubý odhad ceny stavby, soupis provedených prací pak udává provedené práce za určité časové období včetně případných víceprací.

Výkaz, výměr, položkový rozpočet

Zpracujeme rozpočet dle dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) nebo položkový rozpočet dle prováděcí projektové dokumentace (DPS).
Položkový rozpočet se tak sestává z číselného kódu položky, popisu položky a výpočtu množství. Jde o specifickou součást rozpočtu a kalkulace. Bez kvalitně vypracovaného výkazu výměr by neměla být oceňována žádná stavba. Je třeba dbát na přesné vymezení prací, specifikaci a množství, aby se předešlo ze strany dodavatele stavby uplatňování tzv. víceprací, které dílo značně prodražují. 

Ocenění slepého rozpočtu

Provedeme ocenění stavby individuální kalkulací či na základě již vypracovaného výkazu výměr.
Tzv. slepý rozpočet obsahuje veškeré práce včetně jejich množství dle projektové dokumentace stavby Používá se pro výběr dodavatele stavby.